Forarbeid
Grunnlaget for et prosjekt er et behov ute hos kunden. Enten det gjelder ominnredning av et næringsbygg eller oppsetting av ny enebolig eller noe helt annet, er første punkt å skaffe riktige mål, dimensjoner og plassering for prosjektet. Da må vi som regel ut på byggeplassen sammen med tiltakshaver og vi må også ha et planleggingsmøte der vi gjennomgår ønsker og behov for prosjektet.

Igangsetting
Når et nytt prosjekt skal igangsettes, må det sendes søknad til kommunen. Hvilken type søknad er hjemlet i plan- og bygningsloven. Dette er et svært standardisert system, der den skjemabaserte søknaden må følges av en rekke nærmere angitte vedlegg. Dette er en prosess som kan virke innfløkt, men som er betydelig enklere når man har en viss erfaring med det.

Gjennomføring
Det første som må på plass er tegningene av tiltaket. Vi bruker 3-dimensjonale tegneverktøy og presentasjonene kan også være bildelagt for enda mer pedagogisk framstilling. Denne fasen av prosjektet er selvsagt veldig sentral og må baseres på tett kontakt mellom firmaet og kunden/tiltakshaver.

Entreprenør- og håndverkertjenester må på plass. Dette må være fra faglig kvalitetssikrede firma som leverer innenfor avtalte rammer også på tid og pris. Grunnlaget for at disse skal kunne gjøre en god jobb, er at det gis tydelige og godt forankrede faglige angivelser for arbeidet og at de ulike funksjonene koordineres slik at det ikke blir floker eller flaskehalser i prosjektet – Tid er penger for tiltakshaver!

Arbeid på ethvert byggprosjekt må følges opp av gode rutiner for sikkerhet i arbeidet og kvalitetskontroll for det som blir gjort. Alt dette er hjemlet i lov, det må dokumenteres og kan også bli utsatt for uanmeldt kontroll.

Ferdigstilling og Sluttføring
Når et prosjekt ser ferdig ut – er det fortsatt arbeid igjen. Og dette er en del av jobben som lett undervurderes! Det må settes sammen dokumentasjon for det som er gjort underveis, som i neste omgang skal danne grunnlag for neste søknadsrunde til kommunen, enten om midlertidig brukstillatelse eller om ferdiggodkjenning. Et bygg kan ikke tas i bruk før kommunen har svart positivt på en av disse søknadstypene!
Tilbakemeldingen på søknaden om ferdiggodkjenning er, hvis jobben er skikkelig gjort og kommunen finner grunnlag for det, en ferdigattest. Da er prosjektet helt ferdig!

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post