BYGGESAKSHÅNDTERING

Ethvert prosjekt krever kontakt med offentlige myndigheter i et visst omfang. Sentralt her står en korrekt kommunikasjon med kommunen. Bakgrunnen for dette er plan- og bygningsloven (PBL) og de kravene som stilles der. Endringer i lov og forskrift fra 01.07.2010 stiller nye krav, se gjerne vår artikkel om dette.

Eksempelvis må det, før et nytt prosjekt kan settes i gang, søkes om tillatelse til igangsetting av prosjektet, grunnlagsdokumentasjonen for slik søknad må være på plass og dette må følges opp underveis i arbeidet med prosjektet. 
Når arbeidet er ferdigstilt og prosjektet står klart, må det sammenstilles og leveres dokumentasjon som grunnlag for søknad om ferdiggodkjenning av gjennomført prosjekt.

Vi har kunnskapen som kreves for å håndtere oppgavene og har lang erfaring i effektiv byggesakshåndtering.

Vi har sentral godkjenning for ansvarsrett.

PROSJEKTLEDELSE

Vi har lang erfaring i effektiv prosjektledelse og kan ta oss av alle typer prosjekter. Vi kan påta oss å levere bestemte biter til ditt prosjekt, eller ”hele pakka”. Det innebærer at vi helt eller delvis kan stå for kontakten med offentlige myndigheter, entreprenører, konsulent- og rådgivningsfirmaer, leverandører av håndverkertjenester, leverandører av produksjonsutstyr eller annet materiell og evt andre med innflytelse på prosjektet som skal igangsettes.

PROSJEKTERING

Vi prosjekterer bygg til ulike formål og bruksbehov. Bolighus, garasjer, hytter, industri- og landbruksbygg eller andre næringsbygg, hele bygg eller tilbygg til eksisterende. Vi kan også bistå i forbindelse med planlegging av andre tiltak, som støttemurer, skråninger og adkomstveier.

Vi bruker moderne pc-baserte verktøy og kan enkelt visualisere og justere forslag og skisser underveis i planleggingsprosessen. Du behøver ikke være vant til å lese byggtegninger for å kunne diskutere utkastene med oss underveis og du kan lett presentere skisser som forslag overfor evt andre samarbeidsparter. 

 Blant prosjektene vi har hatt ansvar for i det senere er:

  • Påbygg/ominnredning av kommunal omsorgsbolig og av barnehage
  • Boliger: frittstående eneboliger, leiligheter og hybler
  • Fritidsbolig: hytter og leiligheter i fellesanlegg
  • Næringsbygg for butikk og lager
  • Næringsbygg for mottak, sortering og distribusjon av landbruksprodukter
  • Driftsbygninger i landbruket
  • Verdivurdering i skadesaker, for eksempel i forbindelse med brannskade på bygninger

Vi har allsidig byggfaglig og planfaglig kompetanse i firmaet, vi har omfattende erfaring med plansaker i kommunene og et stort nettverk innenfor byggebransjen, offentlige så vel som private aktører. Vi kan dermed levere komplette løsninger til ulike typer byggeprosjekter.

footer

Kontakt:

Plankompaniet AS
Grønland 32 B
3045 Drammen
E-post